СТАТУТ

любительського об'єднання – клубу «Колекціонер»

Кам’янець-Подільського міського Будинку культури

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Кам'янець-Подільський міський клуб колекціонерів (далі К-ПМКК або Клуб) створений на основі єдності інтересів громадян міста для спільної реалізації своїх прав та інтересів, є добровільним любительським об'єднанням
 2. К-ПМКК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством та цим Статутом.
 3. К-ПМКК будує свою роботу на засадах колективного керівництва та широкої творчої ініціативи його членів.
 4. К-ПМКК працює під гаслом «Від колекції - до пізнання Батьківщини», має свою емблему (значок) та членські квитки встановленого зразка.
 5. К-ПМКК працює в тісному контакті з органами міського самоврядування і громадськими організаціями та об'єднаннями міста.
 6. К-ПМКК працює на базі міського Будинку культури і функціонально підпорядковується адміністрації закладу та його керівному органу.

 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ КЛУБУ

 1. Залучення жителів міста, особливо молоді, до організованого колекціонування, як одного з видів загальнокорисної діяльності.
 2. Посилення виховної роботи серед молоді у дусі патріотизму, вивчення історії своєї Батьківщини та світу.
 3. Створення оптимальних умов для проведення змістовного відпочинку громадян.
 4. Організація виставок колекцій членів клубу, широка пропаганда корисних захоплень, світу прекрасного.
 5. Допомога колекціонерам – членам клубу в поповненні колекцій, відбору кращих зразків колекційного матеріалу.

 

III. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 1. Членами клубу можуть стати громадяни, які постійно проживають в м. Кам'янці-Подільському незалежно від національності, політичних переконань, що визнають Статут клубу, поділяють його мету та завдання.
 2. Діти у віці від 12 до 16 років зараховуються в дитячо-юнацьку секцію клубу.
 3. Для вступу в клуб потрібно написати заяву. До заяви додаються дві фотокартки розміром 3x4 см. Кожному члену клубу видається членський квиток єдиного зразка, наявність якого на зустрічах клубу є обов'язковою.
 4. Члени клубу мають право:
 • приймати активну участь у діяльності клубу;
 • обирати та бути обраними до Ради клубу;
 • бути присутніми на засідання Ради з правом дорадчого голосу;
 • подавати пропозиції, заяви Раді клубу про порушення Статуту клубу;
 • отримувати поради від членів Ради та досвідчених колекціонерів;
 • обмінюватись власним досвідом і знаннями колекціонування з членами клубу та юними колекціонерами;
 • користуватись правом придбання інформаційних та колекційних матеріалів, що надаються Раді для розподілу серед членів клубу;
 • вивчати історію колекційних матеріалів;
 • одержувати повну і достовірну інформацію щодо всіх видів діяльності клубу.
  1. Члени клубу зобов 'язані:
 • сприяти реалізації мети і завдань клубу;
 • дотримуватись вимог цього Статуту та регламентуючих документів клубу;
 • виконувати рішення прийняті членами Ради клубу;
 • проводити обмін колекційними матеріалами у відповідності з каталогами, цінниками або згідно номінальної вартості,
  1. Членам клубу забороняється обмінювати та продавати: цінні речі, предмети релігійного культу, вогнепальну зброю, нагороди та матеріали, які мають історичну або державну цінність без експертної комісії.
  2. Членство в клубі припиняється у випадку:
 • власного бажання члена клубу на підставі письмової заяви до Ради клубу;
 • за рішенням керівних органів Ради клубу у випадку невиконання членом клубу статутних обов'язків, рішень;
 • діяльності, що дискредитує клуб чи наносить йому шкоду;
 • визнання судом недієздатності або обмеженої дієздатності особи члена Клубу.

 

IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

 1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та
  методи діяльності, керуючись цим Статутом та чинним законодавством
  України.
 2. Вищим керівним органом Клубу є загальні збори, які скликаються не
  рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори можуть скликатись за вимогою третини членів Клубу або за ініціативою Ради Клубу;
 3. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Клубу. Загальні збори мають право приймати рішення, якщо на них присутня проста більшість членів Клубу, крім рішень щодо внесення змін і доповнень до Статуту та припинення діяльності Клубу.
 4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, пов'язані з життям і діяльністю Клубу.
 5. Виключно до компетенції загальних зборів відноситься:
 • визначення компетенції і основних перспективних напрямків діяльності Клубу і накреслення шляхів, форм і засобів вирішення намічених завдань;
 • затвердження перспективного плану на рік та поточних планів;
 • затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін і доповнень, які підлягають реєстрації у встановленому порядку;
 • обрання Голови та трьох членів Правління Клубу по загальним питанням, веденню документації та фінансовим операціям, пропаганді колекціонування та виставковій роботі;
 • заслуховування звітів про діяльність Ради Клубу згідно плану роботи.
  1. Керівним органом Клубу, в період між загальними зборами є Правління Клубу, яке очолює Голова Правління.
  2. Правління приймає рішення простою більшістю голосів членів Правління.
  3. Правління Клубу:
 • забезпечує виконання мети та завдань визначених Статутом Клубу, рішень загальних зборів;
 • скликає та визначає час, місце і порядок проведення загальних зборів;
 • затверджує положення та інші нормативні документи Клубу.
  1. Голова Правління:
 • очолює Правління, скликає його засідання і пропонує порядок денний його роботи;
 • представляє Клуб у стосунках з державними та громадськими органами як в місті, так за його межами;
 • здійснює оперативний нагляд за діяльністю персоналу Клубу;
 • здійснює іншу діяльність у межах наданих йому повноважень.

 

V. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Клубу здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше третини ленів Клубу, присутніх на загальних зборах.
 2. Про зміни, що сталися в статутних документах Правління повідомляє реєструючий орган.

 

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

 1. Припинення діяльності Клубу може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації, за рішенням загальних зборів, що ухвалюється більшістю у дві третини від присутніх членів Клубу.
 2. Голова Ради Клубу в десятиденний термін сповіщає зацікавлені організації про ліквідацію Клубу.